pcuf.fi | Jäsenpalvelut | In English

pcuf.fi:n shell-käyttösäännöt

PC-KÄYTTÄJÄT RY.
PL 494
00101 HELSINKI

 

Käyttösäännöt ja anomuslomake

    Tulosta lomake (ISO 8859-1-versio), täytä ja allekirjoita. Lähetä kirjepostissa 
    PC-KÄYTTÄJÄT RY.
    PL 494
    00101 HELSINKI

Säännöt ja lomake löytyvät myös PCUF-purkin yhdistys-hakemistosta sekä ftp:llä hakemistosta /pub/yhdistys

 

Huom! Voit anoa Shell-oikeuksia pcuf:n tunnuksellesi vasta, kun täytät seuraavat vaatimukset:

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta tai puhelimitse 050-3311419.

 

 

Shell-oikeuksien käyttöehdot

 

1. Shell-oikeuksien myöntämisen edellytykset

Pc-käyttäjät ry. (jäljempänä yhdistys) voi myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella pääsyn yhdistyksen PCUF-tietokonejärjestelmässä (järjestelmä) käyttöjärjestelmän komentotasolle (shell-oikeudet) henkilölle, joka on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi (jäljempänä jäsen). Ennen shell-oikeuksien anomista jäsenen on tutustuttava huolellisesti näihin käyttösääntöihin. Shell-oikeuksien hakemuksessa on mainittava jäsennumero, käyttäjätunnus järjestelmässä, jäsenen nimi sekä osoite. Hakemus on allekirjoitettava omakätisesti. Käyttäjän osoite järjestelmän käyttäjätietokannassa tulee olla sama kuin yhdistyksen jäsenrekisterissä.

Shell-oikeuksien hakemukset käsittelee järjestelmän ylläpito. Shell-oikeudet voidaan jättää myöntämättä, mikäli hakija ei ole yhdistyksen jäsen, hakemus on puutteellinen, hakijalla on suorittamattomia velvoitteita yhdistystä kohtaan, hakija on oikeuksia anoessaan tai järjestelmään rekisteröityessään antanut totuudenvastaisia tietoja sekä muusta perustellusta syystä. Hakemusta pidetään puutteellisena, mikäli se ei ole näiden käyttösääntöjen lopussa olevan mallin mukainen tai kaikkia kohtia ei ole täytetty.

Yhdistyksen jäsenkokous vahvistaa vuosittain shell-oikeuksien käytöstä perittävät maksut. Käyttö on maksutonta ainakin vuoden 1995 ajan. Mikäli käytöstä aletaan periä maksua, yhdistys ilmoittaa asiasta etukäteen kirjallisesti.

2. Käyttöoikeuden henkilökohtaisuus

Shell-oikeudet myönnetään vain luonnolliselle henkilölle. Käyttäjätunnusta saa käyttää ainoastaan se, kenelle se on myönnetty. Käyttäjätunnukseen liittyvää salasanaa ei saa ilmaista toiselle. Salasanaturvallisuudesta on huolehdittava vaihtamalla tunnussana riittävän usein. Käytettävän salasanan on oltava sellainen, ettei asiaankuulumattoman voida kohtuudella olettaa saavan sitä selville.

3. Käytön rajoitukset

Järjestelmän käyttö lainvastaiseen toimintaan on kielletty. Käytössä olevia verkkoyhteyksiä ei saa käyttää kolmannen omistamaan tietokoneeseen tunkeutumiseen tai tunkeutumisen yrittämiseen. Järjestelmän shikaaninomainen eli ilkivaltainen käyttö on kielletty. Tällaiseksi lasketaan muun ohella modeemiyhteyden pitkäaikainen tarpeeton aukipitäminen ja muita käyttäjiä kohtuuttomasti haittaavien ohjelmien ajaminen.

Järjestelmässä olevien turvallisuusrajoitusten kiertäminen on kielletty. Käyttäjä ei saa yrittää hankkia itselleen laajempia käyttöoikeuksia kuin mitä ylläpito on hänelle myöntänyt. Järjestelmässä voidaan pitää sen käyttämistä rajoittavia kiintiöitä. Kiintiöiden suuruuksista päättää ylläpito.

Levytilaa ei saa käyttää enempää kuin on katsottava kohtuulliseksi. Ylläpito voi oma-aloitteisestikin siivota käyttäjän tiedostoja pois, mikäli tiedostot vievät kohtuuttomasti tilaa, järjestelmän levytila on vähissä taikka käyttäjä ei ole huomattavan pitkään aikaan ollut yhteydessä järjestelmään.

Resurssien rajallisuuden vuoksi järjestelmään ei saa jättää eräajoja ilman ylläpidon lupaa. Tämä rajoitus ei koske hyvin lyhytaikaisia ajoja, joiden suorittamiseen käyttäjällä on erityinen, perusteltu syy. Eräajolla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia sellaisia prosesseja, jotka käyttävät jotain resurssia (esim. koneaika, prosessislotti tai verkkoliikenne) pääteyhteyden sulkemisen jälkeen.

Järjestelmän käytössä on noudatettava ylläpidon ja yhdistyksen hallituksen antamia ohjeita ja rajoituksia.

4. Vastuu

Käyttäjä vastaa tuottamuksesta riippumatta täysimääräisesti vahingosta, jonka hän aiheuttaa yhdistykselle tahi kolmannelle osapuolelle rikkomalla näitä käyttöehtoja. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti myös vahingosta, jonka hän muulla tavalla tahallisesti tai tuottamuksella eli huolimattomuudella aiheuttaa yhdistykselle tahi kolmannelle, mikäli vahinko on aiheutunut suoraan tai välillisesti käyttäjän toiminnasta järjestelmässä.

Yhdistys ei vastaa käyttäjälle aiheutuneista vahingoista eikä sellaisista vahingoista, jotka kolmas osapuoli on aiheuttanut käyttäjälle. Yhdistys ei myöskään vastaa mistään välillisestä vahingosta.

Yhdistys ei vastaa järjestelmän käytettävyydestä ja luotettavuudesta eikä järjestelmän ja sen kautta saatavilla olevien palvelujen tarkoituksenmukaisuudesta.

Mikäli yhdistys on korvannut kolmannelle osapuolelle käyttäjän aiheuttaman vahingon, yhdistyksellä on täysi takautumisoikeus saada käyttäjältä korvattua vahinkoa vastaava määrä rahaa.

5. Shell-oikeuksien irtisanominen

Mikäli ylläpito epäilee käyttäjän toimineen näiden käyttöehtojen vastaisesti, käyttäjältä voidaan heti poistaa shell-oikeudet ja tarpeen vaatiessa myös verkkoyhteyksien käyttöoikeus. Oikeudet voidaan poistaa myös mikäli käyttäjä ei enää täytä niiden saamisen edellytyksiä. Oikeuksien poistamisen yhteydessä ylläpito pyrkii ilmoittamaan toimenpiteen syyn. Oikeuksien poistamisen sijasta ylläpito voi antaa käyttäjälle huomautuksen, mikäli oikeuksien poistaminen olisi ilmeisen kohtuutonta. Mikäli rikkomus on törkeä, ylläpito voi lisäksi esittää yhdistyksen hallitukselle jäsenen erottamista yhdistyksestä.

Mikäli käyttäjä on tyytymätön oikeuksien poistamiseen, hän voi hakea oikaisua ylläpidolta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sysop@pcuf.fi. Ylläpito voi tällöin saadun selvityksen perusteella palauttaa shell-oikeudet. Mikäli käyttäjä katsoo, että häneltä on poistettu shell-oikeudet aiheettomasti eikä ylläpito oikaisuvaatimuksesta huolimatta palauta niitä, käyttäjä voi valittaa oikaisuvaatimukseen saamastaan päätöksestä yhdistyksen hallitukselle. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja se on jätettävä postin kuljetettavaksi viikon kuluessa siitä, kun ylläpito on antanut ratkaisun tehtyyn oikaisuvaatimukseen. Valituksessa on ilmoitettava valittajan henkilötiedot sekä ne perusteet, joilla ylläpidon päätökseen haetaan muutosta.

Yhdistys voi lopettaa shell-oikeuksien tarjoamisen käyttäjille, mikäli yhdistyksen hallitus niin päättää.

Käyttäjä voi irtisanoa shell-oikeutensa ilmoittamalla asiasta ylläpidolle. Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä järjestelmässä sähköpostia tunnukselle sysop tai saattamalla asian muulla tavalla ylläpidon tietoon.

 

Jäseneksi liittyminen

PC-käyttäjät

Muokkaukset

Pc-käyttäjät ry, PL 494, 00101 Helsinki, info@pcuf.fi
Sivusto toimii Netdoc CMS -ohjelmistolla